ภาระกิจเดือด

ภาระงานประจำหน่วยการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • สถานการณ์ เนื่องด้วยประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพัฒนา ความรู้ด้านวิศวกรรมในการบริหารจัดการน้ำ อุตุนิยมวิทยา และการบิน เพื่อการรับมือพิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ภารกิจที่มอบหมาย ให้นักเรียนจับกลุ่มกันไม่เกิน 6 คน ช่วยกันพัฒนา ออกแบบ สร้างผลงานในหัวข้อต่อไปนี้ (เลือก 1 งานเท่านั้น)
  – สร้างแบบจำลองเรือที่สามารถบรรทุกของหนัก 1 กิโลกรัม โดยทำตัวเรือจากโฟม ฟอยด์ ดินน้ำมัน หรือวัสดุอื่นใดก็ได้โดยให้น้ำหนักของเรือไม่เกิน 300 กรัม (บรรทุกถุงทราย 2 ถุง)
  – สร้างเครื่องอัดหรือเครื่องยกไฮดรอลิกที่สามารถยกของหนักได้ 10 เท่า
  – สร้างพนังกั้นน้ำที่สามารถรับแรงน้ำที่ไหลจากที่สูง 30 เซนติเมตร ปริมาตร 2 ลิตร โดยจำกัดน้ำหนักของพนังไม่เกิน 1 กิโลกรัม และไม่มีการยึดพนังกั้นน้ำไว้กับพื้น (ต้องยกพนังพ้นพื้นได้)
  – สร้างเครื่องร่อนที่บินได้นานกว่า 1 นาที
  ต้องส่งผลงานที่สำเร็จภายใน เมื่อไรดีนะ
  • เกณฑ์การวัดประเมินผลงาน จะพิจารณาตามประเด็นต่อไปนี้
   – ความสำเร็จ
   = ผลงานใช้งานได้ และทำงานสำเร็จ ได้แต้ม 4
   = ผลงานใช้งานได้ แต่ทำงานไม่สำเร็จ  ได้แต้ม 3
   = ผลงานใช้งานไม่ได้ แต่ฟลุ๊คทำงานสำเร็จ ได้แต้ม 2
   = ผลงานใช้งานไม่ได้ และทำงานไม่สำเร็จ ได้แต้ม 1
   – ความถูกต้อง
   = ทำผลงานถูกต้องตามเงื่อนไข ได้แต้ม 4
   = ทำผลงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขไม่เกิน 20 % (เช่น น้ำหนักเกิน) ได้แต้ม 3
   = ทำผลงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขไม่เกิน 40% ได้แต้ม 2
   = ทำผลงานไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเกิน 40% ได้แต้ม 1
   – ตรงต่อเวลา
   = ส่งงานตามกำหนด ได้แต้ม 4
   = ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด 1 วัน ได้แต้ม 3
   = ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด 3 วัน ได้แต้ม 2
   = ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดเกิน 3 วัน ได้แต้ม 1
   การพิจารณาคะแนนจะคำนวนจากแต้มที่ได้โดย
   – ได้แต้มระหว่าง 9-12 จะได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน
   – ได้แต้มระหว่าง 6-8 จะได้คะแนน 15 คะแนน
   – ได้แต้มระหว่าง 3-5 จะได้คะแนน 10 คะแนน
   – ได้แต้มต่ำกว่า 3 ไม่ได้รับคะแนน และเตรียมรับผลการเรียนเป็น ร จนกว่าจะแก้ไขผลงานจนเสร็จ (ไม่ได้ ขู่ นะ อิอิ)
  • แหล่งข้อมูลอ้างอิง นักเรียนสามารถศึกษาจากบทเรียน โดยครูจะแอบแทรกเข้าไปในเนื้อหาต่างๆ
  • บทสรุป ในการทำงานทั้งหลาย ต้องมุ่งหวังประโยชน์ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การที่นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นั้น จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถที่มีในตนเอง และเป็นเครื่องยืนยันว่าตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ได้
Advertisements

ไหนๆ ก็หลงเข้ามาแล้ว ทักทายกันหน่อยก็ดีนะคะ ^o^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s