แนะนำบทเรียน

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และอธิบายคำนวณเกี่ยวกับของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว กฎของพาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก  แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส  ความตึงผิว ความหนืด และพลศาสตร์ของของไหล  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 1. อธิบายความหมายของความหนาแน่นและความหนาแน่นสัมพัทธ์
 2. อธิบาย ความหมายของความดันในของเหลว   ทดลองและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความดันในของเหลวกับความหนาแน่น  ความลึกของของเหลว  และความเร่งโน้มถ่วง
 3. อธิบายความหมาย  หาความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจและความดันสมบูรณ์ของของเหลว  และคำนวณหาปริมาณทั้งสองจากสถานการณ์ที่กำหนดให้
 4. วิเคราะห์ และอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือวัดความดันชนิดต่าง ๆ ได้รวมทั้งอธิบายปรากฏการณ์   เครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความดัน
 5. อธิบายกฎของพาสคัล   วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามกฎของพาสคัลและนำกฏของพาสคัลไปอธิบายการทำงานของ เครื่องอัดไฮดรอลิก   และคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่กำหนดให้
 6. ทดลองและวิเคราะห์หาแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุในของเหลว  และคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. อธิบายหลักของอาร์คิมีดีส  นำหลักการของอาร์คิมีดีสไปใช้อธิบายและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 8. อธิบายความหมายของแรงตึงผิวและความตึงผิว
 9. ทดลองและวิเคราะห์หาความตึงผิวของของเหลว  และคำนวณหาปริมาณต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
 10. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตึงผิว  ได้แก่  การโค้งของผิวของเหลว  และการซึมตามรูเล็ก
 11. อธิบายความหมายของความหนืดและแรงหนืดในของเหลว  และวิเคราะห์หาแรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลว
 12. อธิบายความหมายของของไหลอุดมคติ   เส้นกระแส  และหลอดการไหล
 13. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ตามสมการต่อเนื่อง  สมการของแบร์นูลลีและคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
 14. อธิบายหลักของแบร์นูลลี  และทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบหลักของแบร์นูลลี
 15. นำสมการของแบร์นูลลีและหลักของแบร์นูลลีไปอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่  สมบัติของไหล  

 • ความหนาแน่น
 • ความดันในของเหลว
 • แรงดันของไหลที่กระทำต่อผนังภาชนะ
 • เครื่องมือวัดความดัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   กฎของพาสคาลและหลักของอาร์คิมีดิส 

 • กฎของพาสคาล
 • หลักของอาร์คิมีดิส
 • การลอยตัวของวัตถุในของไหล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   ความตึงผิวและความหนืด 

 • ความตึงผิวและความหนืด
 • กฎของสโตกส์
 • สภาพคะปีลลารี
 • ความตึงผิวในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   พลศาสตร์ของของไหล 

 • พลศาสตร์ของไหล
 • ของไหลในอุดมคติ
 • สมการของแบร์นูลลี 
 • การประยุกต์พลศาสตร์ของไหล
Advertisements