ที่มาที่ไป

จากแนวคิดในการนำ สื่อสังคมจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เข้ากับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) มาใช้โดยเฉพาะในด้านการประยุกต์โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) มาใช้ในการเรียนการสอน

เกิดเป็น การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) กับการใช้สื่อสังคม(Social Media) ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะช่วยให้สามารถพบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ทันสมัยและน่าสนใจ  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  และทำให้ผู้เรียนเกินการเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหาและด้านไอซีทีควบคู่กันไป  รวมทั้งสามารถที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และทำให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของตนเองต่อไป


วัตถุประสงค์

1. สร้างการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมในหน่วยหรือรายวิชาเรียนอื่นๆ ที่เหมาะสม และเป็นผลให้เกิดการศึกษาวิจัยด้านเครือข่ายสื่อสังคม ต่อไป

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการเรียนรู้ที่เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้เรียน มากกว่าการใช้เพื่อการบันเทิง

3. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งทรัพยากรข้อมูลใกล้ตัว เช่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Advertisements