หน่วยที่ 1

เกริ่นนำ ประจำหน่วย

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า  มีการแบ่งประเภทของสสาร  โดยพิจารณาจากสถานะของสสารได้  3  ชนิด  คือ  ของแข็ง  ของเหลวและแก๊ส  ในการศึกษาสภาพของสสารพบว่า  ที่อุณหภูมิคงตัว

  1. ของแข็งจะมีรูปร่างและปริมาตรคงตัว  เมื่อถูกแรงกระทำไม่มากนัก
  2. ของเหลวจะมีปริมาตรคงตัวและมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุและจะมีประมาตรลดลงเล็กน้อยเมื่อถูกแรงอัด
  3. แก๊ส มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว  โดยปริมาตรมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ และเมื่อมีแรงอัดกระทำต่อแก๊ส ปริมาตรของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ปริมาตรของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากปริมาตรของของเหลวและแก๊สไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะที่ บรรจุและสามารถไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ จึงมีการเรียกของเหลวและแก๊สว่าของไหล (fluid) ในบทเรียนนี้จะเป็นการศึกษาสมบัติต่างๆ ของของไหล ได้แก่ ความหนาแน่น ความดัน แรงดัน ความตึงผิว ความหนืด เป็นต้น

ของเหลวแม้ว่าจะมีรูป ร่างไม่แน่นอนตามภาชนะที่บรรจุ  แต่จะมีปริมาตรคงที่ค่าหนึ่ง (ที่อาจขึ้นกับอุณหภูมิ)  จึงจัดของเหลวเป็นของไหลที่อัดไม่ได้ (Incompressible fluid)

แก๊สหรืออากาศมีปริมาตรที่ไม่แน่นอน เมื่อเปลี่ยนไปสู่ภาชนะที่ใหญ่กว่า ก็สามารถกระจายไปเต็มภาชนะใหม่นั้นได้ จึงจัดแก๊สหรืออากาศเป็นของไหลที่อัดได้ (Compressible fluid)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สมบัติของไหล  

ความหนาแน่น

ความดันในของเหลว

แรงดันของไหลที่กระทำต่อผนังภาชนะ

เครื่องมือวัดความดัน

 

Advertisements

ไหนๆ ก็หลงเข้ามาแล้ว ทักทายกันหน่อยก็ดีนะคะ ^o^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s